Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Kỳ Đài Đông Du lần 26

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 8:40 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 1 giữa hai kỳ thủ : Đài chủ Võ Minh Nhất và Người công đài Nguyễn Phước Vinh 0-1


Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 9:34 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 2 1-1


Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 9:58 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 3 2-1

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 10:35 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 4 2-2


Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

Đã gửi: Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 11:02 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 5 3-2